top of page

Digital Hotel Care KVKK

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Digital Hotel Care Danışmanlık Ve Yazılım A.Ş. (“Bundan sonra ‘digitalhotelcare’ olarak anılacaktır.”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
 

     Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla digitalhotelcare tarafından hazırlanmıştır.
 

     İlgili Kişi: [www.digitalhotelcare.com] web sitesini ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.
     

     Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [digitalhotelcare] veri sorumlusudur.

     İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
     İşlenen Kişisel Verileriniz: İşlem Güvenliği (IP numarası ve IP Protokolü, URL, Ne Kadar Süre ile sayfada Kalındığı, MAC adresi, Bağlantı başlangıç ve bitiş zamanı, Aktarılan veri miktarı) verileriniz

     İşlenme Amaçları: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Erişim loglarınızın tutulması) Amacıyla
     Hukuki Sebepleri: KVKK Md.5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden

(5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5 hükmü gereği anılan kişisel verilerinizi elde etmemiz ve saklamamız kanunda açıkça öngörülmektedir.)

Tarafımızca işlenmektedir.

     Anılan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
     Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
     Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
     Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin yurtiçine ya da yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

     Çerez Onay Aracımıza Onay vermeniz durumunda;
     İşlenen Kişisel Verileriniz: Ad- Soyad, E-mail, Telefon numarası, Doğum Tarihi, Evlilik Tarihi, Ülke ve Ülke Kodu, Adres verileriniz
     İşlenme Amaçları: Tekrar Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
     Hukuki Sebepleri: KVKK Md.5/1 Açık rızanıza istinaden

     Anılan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
     Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.
     Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.
     Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; veri merkezi yurtdışında bulunan çerez hizmeti sunan firmalara m.9’da belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

     Web Sitesi İletişim Formu aracılığı ile irtibata geçmeniz durumunda;
     İşlenen Kişisel Verileriniz: Ad- Soyad, E-mail, Telefon numarası, Mesaj Konusu, Mesaj Tarihi verileriniz
     İşlenme Amaçları: İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
     Hukuki Sebepleri: KVKK Md.5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden (Online yollarla bize ulaşmanızı sağlamada, dolayısıyla belirttiğimiz kişisel verilerinizi elde etmede ve saklamada veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

     Anılan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

     Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

     Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

     Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin yurtdışına ve yurtiçine aktarımı yapılmamaktadır.

     Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

     Kişisel verileriniz internet ortamında otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

     Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

     Başvuru Yöntemi:

     Başvurunuzu;

Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. No:8 D:3 Muratpaşa/Antalya adresine yazılı olarak;

Elektronik posta ile e-posta adresini kullanarak hsinay@digitalhotelcare.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

     Başvurunuzda;

Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

     Digitalhotelcare, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

     Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.

Antalya Online Satış ve Dijital Pazarlama Digital Hotel Care

DIGITAL HOTEL CARE

OTELİNİZİN ONLINE SATIŞ & DİJİTAL PAZARLAMA YÖNETİM PARTNERİ

bottom of page